نخستین جشنواره فیلم کوتاه صاحب به قلم ابراهیم سعیدی یکی از داوران این جشنواره.

این هفتە جهت داوری فیلمهای اولین دورە جشنوارە فیلم کوتاه صاحب بە همراە دوستان خوبم کاوە مظاهری و سالم صلواتی مهمان مردم مهمان نواز و فرهنگ دوست شهر صاحب بودم، اگر چە در سالهای گذشتە بە عناوین مختلف داوری و انتخاب و یا برگزاری کارگاهها و مستر کلاس و یا شرکت در جشنوارەها در داخل […]