ارسال آثار جشنواره

ارسال اثر شما

مهلت ارسال آثار اولین جشنواره 13 مرداد 1401 به پایان رسید.

لطفا صبر کنید

فرم ساز آسان

شرایط عمومی

جزئیات شرایط اینجا نوشته میشود

فرمت‌های قابل پذیرش ویدیو

Mpeg4(H.264)

Mpeg4(H.265)

MOV

Mpeg2

MXF

قطع Full HD یا  4K

موضوع آثار

موضوع جشنواره آزاد است.