نخستین جشنواره فیلم کوتاه صاحب به قلم ابراهیم سعیدی یکی از داوران این جشنواره.

این هفتە جهت داوری فیلمهای اولین دورە جشنوارە فیلم کوتاه صاحب بە همراە دوستان خوبم کاوە مظاهری و سالم صلواتی مهمان مردم مهمان نواز و فرهنگ دوست شهر صاحب بودم،

اگر چە در سالهای گذشتە بە عناوین مختلف داوری و انتخاب و یا برگزاری کارگاهها و مستر کلاس و یا شرکت در جشنوارەها در داخل و خارج کشور شاهد برگزاری چنین رویدادهایی بودەام، اما برگزاری این جشنوارە چند نکتە اساسی برای من داشت کە ذکر آنها را اینجا ضروری میبینم:
اول اینکە شهر کهن و فرهنگ دوست صاحب با جمعیتی حدودا ٥٠٠٠ نفری در جوار قلعە تاریخی زیویە و مجموعە غارهای تاریخی کرفتو در فاصلە ١٥ کیلومتری شهرستان سقز، با وجود اینکە فاقد هرگونه زیرساخت برگزاری جشنوارەای در حد این جشنوارە بود توانست با ابتکار عمل برگزار کنندگان این رویداد فرهنگی هنری مشکل را برگزار کنند. نمایش فیلمها شبها در تنها پارک شهر بوسیلە پروژکشن و پردە سفید برای مردم انجام میشد. استقبال مردم بزرگوار هم هر شب بسیار عال بود.

دوما برگزاری جشنوارەای در حد جشنوارە برگزار شدە نیاز بە بودجەای مناسب برای برگزاری آن دارد کە مطمئنا در حد بودجە فرهنگی شهرداری و شورای شهر صاحب بە عنوان ارگانهای برگزار کنندە این شهر کوچک نبودە است، ( نقل قولهای غیر رسمی حکایت از ٣٠٠ تا ٤٠٠ میلیون تومان بود ) اما با درایت و توانمندی شهردار و اعضاء شورای شهر فرهنگ دوست شهر صاحب توانستە بودند کە بودجە لازم را از طریق اسپانسرها تامین نمایند.
مسئولین دلسوز و فرهنگ دوست شهر صاحب اعم از شهردار، اعضاء شورای شهر بە خوبی توانستند ثابت کنند کە برگزاری یک رویداد فرهنگی اگر شعور تشخیص میزان تاثیر آن بر جامعە و ضرورت برگزاریش وجود داشتە باشد میتوان برای برگزاریش راه حل هم پیدا کرد، چرا کە کمترین کارکرد برگزاری این رویداد فرهنگی میتواند همچون برندی متشخص و تاثیرگزار برای معرفی شهر در سطح منطقە و ملی و حتی در بعد بین المللی مورد استفادە قرار گیرد.

خلاصە اینک متاسفانە در چند سال گذشتە علیرغم تلاشهای مکرر برای فهماندن تاثیر و ضرورت برگزاری یک رویداد فرهنگی هنری همچون سینما با توجە بە گسترە وسیع ارتباط و تاثیر هنری و تبلیغاتی آن در سطح ملی و بین المللی همچون یک برند هنری، تبلیغاتی بە مسئولین، و اینکە این رویداد میتواند بر تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی زندگی همشهریان هم تاثیرگذار باشد، و با طراحی حساب شدە ساختار برگزاری جشنوارە میتواند بە عنوان عاملی قوی برای جذب گردشگران بیشتر بە شهر هم از آن استفادە کرد.
خلاصه این که خیلی به مردم مهمان نواز و فرهنگ دوست صاحب برای داشتن مسئولین چنان آگاه،دلسوز و فرهنگ دوست غبطه خوردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *